90 % zdanych egzaminów!

90% zdanych egzaminów!

taki wynik osiągnęli uczniowie z technikum hotelarskiego klas II i III podczas czerwcowych egzaminów zawodowych z hotelarstwa – kwalifikacja T.11.

Większość indywidualnych ocen znacznie przekraczała minimum zaliczeniowe.

Brawo nasi uczniowie!!!

REKRUTACJA – Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych

 Jeszcze raz informujemy, że od 1 września 2016 r. uruchamiamy  
 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych na podbudowie gimnazjum  
 w systemie wieczorowym 3 dniu w tygodniu (dni do uzgodnienia ze słuchaczami).  
 Nauka  jest bezpłatna. Liceum daje możliwość uzupełnienia wykształcenia  
 na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej. Absolwent otrzymuje świadectwo  
 i może przystąpić do matury, co daje możliwość dalszego kształcenia się,  
 w tym na wyższych uczelniach. Serdecznie ZAPRASZAMY. 

REFORMA SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

Spotkanie Wałbrzyskiego Klastra Edukacyjnego

z Wicepremierem Mateuszem Morawieckim i minister Edukacji Anną Zalewską

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna 24 czerwca gościła zacnych gości i było to wiązanez funkcjonowaniem Klastra Edukacyjnego. Zespół Szkół Agrobiznesu w Bolkowie aktywniezaangażował się w ostatnim czasie we współpracę z WSSE Wałbrzych, czego wymierną korzyścią dlaszkoły jest m.in. sponsoring wyposażenia klasopracowni energetyki odnawialnej.

Klaster Edukacyjny to platforma do spotkań szkół zawodowych z pracodawcami i strefa ekonomiczna jest najlepszym miejscem dla tego typu współpracy. Rynek pracy dynamicznie się zmienia, dlatego teżtrzeba dostosowywać kształcenie zawodowe do tych zmian i WSSE w ostatnich miesiącach stała sięliczącym się partnerem dla szkół, ale też dla administracji rządowej, czego dowodem były dwaspotkania z Mister Edukacji w ramach Wałbrzyskiego Klastra Edukacyjnego. Rozwój gospodarki zawsze związany był ściśle z kształceniem wykwalifikowanej kadry pracowników i szkoła średniawydaje się jak najlepszym momentem dla przygotowania młodych ludzi do właściwych branż Motto ZSA Bolków – „Kształcimy zgodnie z potrzebami rynku pracy”, jak najbardziej nawiązuje do kierunku który wybrzmiewa na spotkaniach Klastra. Pracodawcy bardzo mocno podkreślali, że spotykają się często z niedostosowaniem kierunków kształcenia w szkołach zawodowych do ich potrzeb, czego wynikiem jest niestety zasilanie Urzędów Pracy młodymi bezrobotnymi. 5 maja 2016 r. odbyło się spotkanie Klastra w WSSE, którego gościem była Minister Edukacji Pani Anna Zalewska, na którym pracodawcy i szkoły przedstawili swoje postulaty co do możliwych zmian w kształceniu zawodowym, dostosowane do dzisiejszych realiów. Spotkanie było bardzo konstruktywne, gdzie przedstawiciele pracodawców jak i przedstawiciele szkół przedstawiali słabe i mocne strony aktualnej współpracy, co było podstawą do wypracowania konkretnych wniosków, przekazanych z kolei Ministerstwu Edukacji. Pracodawcy mocno podkreślali konieczność większej symbiozy szkół z zakładami pracy, która może obejmować m.in.:

 •  tworzenie klas patronackich,
 •  budowanie linii edukacyjnych w szkole przy właściwych liniach produkcyjnych w firmach,
 •  zwiększenie godzin praktyk zawodowych, gdzie uczeń mógłby poznawać zawód, ale i charakterystykę firmy
 • współudział pracodawców w tworzeniu podstawy programowej i programów nauczania
 • konieczność kształcenia nauczycieli w zakładach pracy

Przedstawiciele pracodawców zwrócili również uwagę na potrzebę kompetencji miękkich, które byłyby kształtowane w szkołach. W pracy jest mocna potrzeba elastyczność, umiejętność pracy w zespole czy kreatywność i to jest zadanie dla szkół, ale możliwe byłyby również odwiedziny pracodawców na lekcjach wychowawczych. Szkoły również przedstawiły swój punkt widzenia, który mocno był związany z potrzebą większej inicjatywy pracodawców w procesie kształcenia praktycznego. Postulaty szkół zawierały się m.in. w:

 • możliwość wyprowadzenia egzaminów zawodowych ze szkół na rzecz tworzenia Centrów Nadawania Kwalifikacji
 • powstanie przewodnika, który wskaże jak zacząć współpracę szkół z pracodawcami
 • zróżnicowanie czasu trwania i organizacji procesu kształcenia szkół zawodowych, szczególnie

Zasadniczej Szkoły Zawodowej, gdzie nauka w niektórych zawodach nie musiałaby trwać trzy

 • potrzeba nadawania wszystkich certyfikatów i uprawnień w szkole potrzebnych później na
 • możliwość czasowego patronatu firmy nad klasą, np. co do jednej kwalifikacji
 • większy udział doradztwa zawodowego
 • potrzebne narzędzia finansowe motywujące pracodawców do aktywnego udziału
  w kształceniu zawodowym
 • nauka kompetencji społecznych już od szkoły podstawowej

Pani Minister po wysłuchaniu postulatów zaproponowała kolejne spotkanie z jej udziałem, na którym przedstawi już konkretne rozwiązania, uwzględniające m.in. postulaty wypracowane przez zespoły robocze Wałbrzyskiego Klastra Edukacyjnego.

Kolejne spotkanie miało miejsce również w WSSE Wałbrzych w ostatnim dniu roku szkolnego 24 czerwca, ale oprócz Minister Edukacji pojawił się również Wicepremier
i Minister Rozwoju Pan

Mateusz Morawiecki. Taki duet mocno podkreślał potrzebę łączenia kształcenia zawodowego z rozwoje gospodarki kraju. Pani Minister zajęła głos jako pierwsza i przedstawiła rozwiązania Ministerstwa Edukacji co do reformy kształcenia zawodowego. Podstawowym celem reformy będzie stopniowe wprowadzanie dualnego systemu kształcenia na wzór innych krajów zachodnich, odpowiadającego potrzebom gospodarki. Priorytetem będzie włączanie pracodawców w tworzenie nowych zawodów i podstaw programowych w ramach branżowych linii. Pracodawcy będą mieli większy wpływ na tworzenie podstaw programowych i programów nauczania oraz na funkcjonowanie centrów kształcenia praktycznego, co będzie wiązało się również w doposażanie tych ośrodków przez przedsiębiorstwa. Pracodawcy będą również mieli możliwość kształcenia uczniów w szkołach i przedsiębiorstwach przez swoich pracowników czy kształcenie nauczycieli kształcenia praktycznego.

Pani Minister przedstawiła fundamenty polskiego modelu kształcenia wzorującego się na niemieckim, w którym uczeń będzie nabywał wiedzę teoretyczną w szkołach lub ośrodkach kształcenia i doskonalenia zawodowego, natomiast praktyczną część będzie zdobywał u pracodawcy, Centrach Kształcenia Praktycznego i warsztatach szkolnych. Nowym rozwiązaniem będzie wprowadzenie II – stopniowej szkoły branżowej, w ramach której będzie możliwość uzyskania kwalifikacji zawodowych, uzyskania matury zawodowej (mniejsza ilość zdawanych przedmiotów), kontynuacji kształcenia w wyższych szkołach zawodowych, a po skończeniu liceum dla dorosłych możliwość kształcenia się na studiach magisterskich. Ważną rolę w kształceniu zawodowym będą odgrywały CKP-y, które mają być zlokalizowane jako jeden ośrodek w każdym powiecie. Centra będą odpowiedzialne za kształcenie praktyczne, organizację egzaminów zawodowych dla uczniów jak i dla dorosłych oraz doradztwo zawodowe i będą ściśle współpracowały z pracodawcami. Jednym z problemów dzisiejszej szkoły zawodowej jest duża ilość egzaminów zawodowych, gdzie jedna sesja egzaminacyjna zachodzi na kolejną i rozwiązaniem tymczasowym od 2017 r. ma być organizacja sesji egzaminacyjnej w okresach wolnych od zajęć edukacyjnych, np. ferie zimowe. Po każdej kwalifikacji ma być egzamin pisemny, a na koniec kształcenia egzamin praktyczny. Docelowo egzaminy zostaną przeniesione do zewnętrznych ośrodków egzaminacyjnych. Finansowanie szkół zawodowych ma być również zróżnicowane i uzależnione od danych zawodów i zapotrzebowania rynku pracy, ale nowością ma być utworzenie Funduszu Rozwoju Edukacji Zawodowej. FREZ ma być zasilany przez Fundusz Pracy, Krajowy Fundusz Szkoleniowy, Spółki Skarbu Państwa i składki od zrzeszonych pracodawców. Proponowane zmiany dążą do systemu dualnego, gdzie 50 % kształcenia zawodowego, będzie kształceniem praktycznym i u pracodawców. Po Pani Minister głos zabrał Wicepremier Morawiecki, który odniósł się do proponowanych zmian w kontekście dynamicznych zamian gospodarczych w naszym kraju i na całym świecie. Niektóre zawody znikają inne się pojawiają i jest potrzeba elastycznego podejścia do kształcenia zawodowego, zarówno przez szkoły jak i pracodawców. Jednym z nowatorskich rozwiązań ma być Korpus Fachowców złożony z emerytowanych i nieaktywnych już zawodowo pracowników przedsiębiorstw oraz szkół. Będą oni mieli wpływ na kształcenie zawodowe, a możliwość korzystania z ich doświadczenia będzie nieoceniona. Proponowane zmiany dają nadzieję, na lepszą organizację kształcenia zawodowego, ale przede wszystkim na bliższą współpracę szkół i przedsiębiorstw. Klaster Edukacyjny jest jedną z form platformy, na której szkoły i pracodawcy mogą dzielić się swoimi bolączkami i wnioskami, a wszystko po to aby młody człowiek miał jak najlepszą szansę na pracę w wymarzonym zawodzie i aby ta praca miała korzystny, realny wpływa na gospodarkę krajową. Cieszymy się zatem, że jako szkoła możemy brać udział w realizacji tych celów w ramach Klastra Edukacyjnego WSSE, a uczniowie Zespołu Szkół Agrobiznesu będą mogli mieć zagwarantowaną możliwość, aby wchodzić na rynek pracy wyposażonymi w wymaganą wiedzę i doświadczenie

Marcin Jankowski

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej

Współpraca ZSA ze szkołą w Mühlhausen

W dniach 16-17 czerwca 2016 r. Zespół Szkół Agrobiznesu w Bolkowie odwiedził dyrektor wydziału elektrotechnicznego szkoły średniej w Mühlhausen w niemieckiej Turyngii Pan KarstenBöttcher wraz z Panią Edytą Wołyniec, koordynatorem kontaktów polsko-niemieckich SIDE-CLUSTER.

Wizyta była związana ze współpracą jaką ZSA rozpoczyna ze szkołą w Niemczech. Pan Böttcher był pierwszy raz w Bolkowie, ale nie pierwszy raz w Polsce i wielokrotnie podkreślał pozytywne zmiany jakie zachodzą w naszym kraju i regionie. Jak najbardziej jest to związane z edukacją i współpraca naszych szkół z pewnością przyniesie jeszcze więcej korzyści dla naszych jak i niemieckich uczniów.

Wizyta rozpoczęła się spotkaniem zapoznawczym, w którym oprócz naszych gości wzięła udział Pani Dyrektor Beata Zalewska, Pani Marta Pancewicz w roli tłumacza i Pan Marcin Jankowski w roli przedstawiciela przedmiotów zawodowych. Po omówieniu ogólnych spraw Pan Böttcher spotkał się z młodzieżą technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, dla których Mühlhausen może stać się miejscem praktyk
w przyszłości i pokazał kilka prezentacji swojej szkoły.

Planujemy już we wrześniu gościć 2-3 uczniów z niemieckiej szkoły w ramach jednego z programów unijnych, natomiast nasi uczniowie będą mogli wyjechać na praktyki zawodowe do Turyngii na wiosnę 2018 r. Mamy nadzieję, że taka bezpośrednia współpraca naszych szkół pozwoli na poszerzenie możliwości rozwoju zawodowego uczniów Zespołu Szkół Agrobiznesu w Bolkowie.

W ramach delegacji w Bolkowie Pan KarstenBöttcher chciał poznać też nasz region, dlatego następnego dnia zorganizowaliśmy dla niego wycieczkę związaną
z najciekawszymi miejscami najbliższej okolicy. Odwiedziliśmy m.in. pałac
w Wojanowie, Łomnicy, Staniszowie czy Miłkowie w ramach Doliny Pałaców i Ogrodów. Podsumowaniem wycieczki był Park Miniatur Zabytków Dolnego Śląska w Kowarach, Świątynia Wang w Karpaczu, a po obiedzie zamek Książ. Dyrektor Böttcher był w Polsce na tym terenie już 20 lat temu, a teraz nieustannie podkreślał swój zachwyt nad zmianami jakie zobaczył w odwiedzanych obiektach.

W ramach rewizyty związanej z zacieśnianiem współpracy naszych szkół oraz omówieniem szczegółów przyjazdu naszych uczniów do Niemiec, planujemy wycieczkę do Mühlhausen na jesień 2016 r. Szkoła z Niemiec współpracuje z wieloma szkołami z całej Europy i bardzo cieszymy się, że Zespół Szkół Agrobiznesu w Bolkowie może wpisywać się w międzynarodowe działania edukacyjne.

 

ZAGRANICZNA PRAKTYKA ZAWODOWA – WŁOCHY

Po raz kolejny uczniowie ZSA (ZSiP) w Bolkowie mieli możliwość wyjazdu na praktyki zawodowe do Włoch. Tym razem miejscem docelowym była Bolonia, stolica regionu Emilia Romania. Po przyjeździe zostali zakwaterowani w hotelu. Pokoje wyposażone były w aneksy kuchenne, aby umożliwić samodzielne przygotowywanie posiłków za kieszonkowe otrzymane od organizatora projektu. Młodzież z klasy II technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz technikum hotelarskiego podjęła pracę w miejscowych hotelach i restauracjach. Pracowali głównie w godzinach poranno – popołudniowych poznając tutejsze zwyczaje, kulturę i upodobania kulinarne. Młodzi kucharze mieli sposobność przygotowywać świeże owoce morza jak krewetki, małże, kalmary czy ośmiornice. Hotelarze pracowali głównie na obsłudze śniadań oraz w housekeepingu. Bardzo szybko zaaklimatyzowali się w nowym miejscu pracy co owocowało satysfakcją z wykonywanych czynności i nowymi znajomościami.
W czasie wolnym zwiedzali niezwykle piękną Bolonię zwaną w czasach średniowiecznych miastem wież a także uczestniczyli w dwóch wycieczkach, do Wenecji i Florencji. Na zakończenie praktyk zawodowych wszyscy uczestnicy projektu otrzymali certyfikaty i zostali zaproszeni na uroczystą kolację pożegnalną. Pełni satysfakcji, nowych umiejętności i doświadczeń w ubiegły weekend powrócili do Bolkowa.

ZAGRANICZNA PRAKTYKA ZAWODOWA – HISZPANIA

Holaa!!! Kolejny raz uczniowie Zespołu Szkół Agrobiznesu w Bolkowie, mieli okazję przeżyć niezapomnianą przygodę oraz odkryć niekończące się możliwości świata, który po odbyciu praktyki zawodowej za granicami kraju stoi przed nimi otworem. Wszystko to dzięki projektowi Erasmus Plus.

Cały maj, młodzież kształcąca się w zawodach technik hotelarstwa i technik usług gastronomicznych oraz zasłużeni piekarze, spędzili na praktycznej nauce zawodu w zakładach branży hotelarskiej i gastronomicznej w przepięknej hiszpańskiej miejscowości, jaką jest Sewilla, stolicaandaluzyjskiego folkloru „flamenco”, oraz czwarte pod względem wielkości miasto Hiszpanii, położone nad Gwadalkiwirem.

Wszystko zaczęło się na Plaza de Cuba, gdzie po długiej podróży odebrały nas rodziny, u których mieliśmy mieszkać przez kolejny miesiąc. Pierwszy poniedziałek spędziliśmy na zwiedzaniu starego miasta Sewilli z przewodnikiem. Mogliśmy zobaczyć min: Alkazar, Katedrę Najświętszej Marii Panny, Torre del Oro (Złotą Wieżę), arenę walk byków oraz zapierający dech w piersiach Park Marii Luisy z Placem Hiszpańskim.Podsumowaniematrakcji był lunch w restauracji z typową andaluzyjską kuchnią. Wtorek był dniem spotkania w organizacji partnerskiej, którą była INCOMA oraz pierwszej wizyty w miejscu odbywania praktyk, aby ustalić harmonogramy pracy.Przeznastępnecztery tygodnie uczniowie szlifowali nabyte w szkole umiejętności.Czas ten przepleciony zostałnam jeszcze dwoma kulturalnymi doznaniami. Wieczorem tradycji, z niezwykłym Flamenco show, połączonym zezwiedzaniem Museo del Baile Flamenco oraz wizytą w Kordobie, gdzie widzieliśmy Mezquita – przebudowany na katedrę meczet, jedno z najwspanialszych dzieł architektury islamu.W wolnym czasie zwiedzaliśmy coraz to dalsze zakątki Sewilli, zawieraliśmy nowe znajomości, organizowaliśmy wspólne spotkania.

Niestety „wszystko co dobre szybko się kończy”. Tak samo nasza przygoda 28 maja dobiegła końca i z żalem opuściliśmy stolicę Andaluzji, jednak bogatsi o nabyte doświadczenia i z pięknymi wspomnieniami.Młodzież jest bardzo zadowolona z miejsc pracy oraz atmosfery tam panującej jak i słonecznej pogody, która towarzyszyła nam niemal przez cały pobyt.

Dziękujemy Panom Starostom za danie naszympodopiecznym możliwości poszerzenia swoich umiejętności zawodowych, zwiększenia kompetencji językowych, międzykulturowychoraz społecznych, poprzez umożliwienie nam zrealizowania praktyki zawodowej w Hiszpanii. Każdy uczestnik praktyk może poszczycić się otrzymanym potwierdzeniem zdobytych kwalifikacji– dokument Europass Mobilność, certyfikat odbycia praktyk oraz certyfikaty ukończenia szkoleń językowych i kulturowo – pedagogicznych.

 

EH

BONUS KORZYŚCI DLA PRZYSZŁYCH UCZNIÓW !

 • DOFINASOWANIE DO BILETÓW MIESIĘCZNYCH,
 • DARMOWE WYŻYWIENIE DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH, KTÓRZY ZAMIESZKAJĄ W INTERNACIE,
 • MIESIĘCZNA NAGRODA FINANSOWA ZA NAJLEPSZE WYNIKI W NAUCE,
 • MIESIĘCZNA NAGRODA FINANSOWA ZA NAJLEPSZĄ FREKWENCJE,
 • ZAJĘCIA WARSZTATOWE Z EKSPERTEM ZAWODOWYM,
 • WYCIECZKI ZAWODOZNAWCZE,
 • KURSY ZAWODOWE,
 • WYJAZD JĘZYKOWY,
 • NAUKA PŁYWANIA Z INSTRUKTOREM.

III Powiatowy Konkurs Przyrodniczo – Ekologiczny

16 marca 2016 r. w Zespole Szkół Agrobiznesu odbył się finał III Powiatowego Konkursu Przyrodniczo – Ekologicznego. Konkurs był objęty Honorowym Patronatem ze strony Starosty Powiatu Jaworskiego oraz Burmistrza Bolkowa, którzy również ufundowali nagrody dla każdego uczestnika. Organizację zawodów wsparła również Rada Rodziców przy Zespole Szkół Agrobiznesu, za co serdecznie dziękujemy.

Konkurs składał się z dwóch etapów, gdzie podczas eliminacji szkolnych zostały wyłonione trzy osobowe zespoły, które rywalizowały z kolei w finale w ZSA Bolków. W zawodach wzięło udział 5 zespołów z powiatu jaworskiego:  II Gimnazjum w Jaworze, I Liceum Ogólnokształcące w Jaworze i Zespół Szkół Agrobiznesu w Bolkowie, Gimnazjum w Bolkowie, a także Gimnazjum w Czarnym Borze z powiatu wałbrzyskiego.

Myślą przewodnią tegorocznych zawodów była energetyka odnawialna, która coraz bardziej
i częściej wkracza w nasze życie , a wykorzystanie OZE w bilansie energetycznym całego kraju, czy pojedynczych domów staje się coraz bardziej potrzebna i realna.

Finał konkursu polegał na 6 konkurencjach: test wiedzy ekologicznej, quiz przyrodniczy, gdzie uczniowie mogli rozpoznawać rośliny i zwierzęta chronione, jak równie mogli wykonać prostą baterię z monet, krzyżówka ekologiczna, skojarzenia z tematyką odnawialnych źródeł energii, rozpoznawanie drzew po liściach oraz wykonanie plakatu pt. „Odnawialne Źródła Energii” to przyszłość energetyki.

W przerwach między konkurencjami mogliśmy przybliżyć sobie tematykę energii słonecznej jako największego źródła odnawialnego i przyczynę większości innych odnawialnych źródeł energii na ziemi.

Najlepszą drużyną okazało się II Gimnazjum z Jawora, wyprzedzając Liceum Ogólnokształcące z Jawora i na trzecim miejscu podium znalazło się Gimnazjum z Bolkowa.

Celami konkursu było propagowanie wiedzy przyrodniczo-ekologicznejz akcentem na energetykę odnawialną jako jeden z najważniejszych i przyszłościowych kierunków pozyskiwania i wykorzystania energii. Kopalne źródła energii powoli wyczerpują się i chociaż prognozy wykorzystania węgla, ropy czy gazu ziemnego mieszczą się w kilkudziesięciu latach to jednak współczesny świat musi rozwijać coraz bardziej inne możliwości pozyskiwania energii elektrycznej czy cieplnej. Nowie kierunki pozyskiwania energii są związane również z ochroną środowiska naturalnego, gdzie widmo niewydolnej planety jest coraz bardziej realne. Energia słońca, wiatru, wody, geotermia czy biomasa są nie tylko odnawialnymi zasobami, ale również mają potencjał czystej energii, co chcieliśmy mocno przekazać w tegorocznej odsłonie Konkursu.

 

Marcin Jankowski

1 18 19 20 21 22 23