Projekt „Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim”

W dniu 30 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, dokonał wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy-konkurs horyzontalny i OSI.

Jednym z wybranych projektów, który uzyskał dofinansowanie,  jest projekt złożony przez Powiat Jaworski pn. „Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim”. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Legnicy w okresie od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. Adresowany jest do uczniów szkół zawodowych: Technikum w  Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze oraz Technikum w Zespole Szkół i Placówek w Bolkowie. Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności kształcenia zawodowego 557 uczniów. W ramach realizacji projektu uczniowie zostaną objęci wsparciem w różnych formach, m.in. poprzez:

 – współpracę z pracodawcami w dostosowaniu oferty edukacyjnej do potrzeb lokalnego rynku pracy,

– organizację staży dla uczniów,

– tworzenie klas patronackich,

– doposażenie pracowni logistycznej w PCKZiU oraz pracowni hotelarsko – żywieniowej i energii odnawialnej w ZSiP,

– udział uczniów w zajęciach laboratoryjnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Legnicy,

– organizację kursów: kierowcy wózka jezdniowego, spawania blach i rur metodą MAG,

– udzielenie pomocy stypendialnej dla uczniów uzdolnionych.

Zaplanowane w projekcie działania przyczynią się do podniesienia jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w powiecie. Dzięki nawiązaniu partnerstwa z PWSZ w Legnicy, uczniowie będą mogli część materiału programowego realizować na poziomie akademickim. Ponadto szkoły  nawiązały współpracę z lokalnymi pracodawcami, uwzględniając ich oczekiwania w realizacji podstaw programowych kształcenia zawodowego i ofercie edukacyjnej, natomiast pracodawcy w trosce o pozyskanie wykwalifikowanych pracowników włączyli się w tworzenie klas patronackich oraz organizację staży.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 915 164 zł, w tym kwota dofinansowania –  1 819 405, 80 zł.

Comments are closed.
Skip to content