RODO

Z uwagi na obowiązujące Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz postępując zgodnie z art.13 ust.1 niniejszego Rozporządzenia przedstawiamy zasady na jakich przetwarzamy  dane osobowe.

Zespól Szkół i Placówek im. Wincentego Witosa w Bolkowie dokłada należytej staranności w procesie przetwarzania danych osobowych, tzn. przetwarzanie danych osobowych oparte jest na zasadach zgodności z prawem, transparentności, adekwatności i rzetelności oraz zapewnia odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych i umożliwia wykonywanie swoich praw osobom, których dane dotyczą.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem podanych danych osobowych jest:

nazwa podmiotu: Zespół Szkół i Placówek im. Wincentego Witosa / w skrócie ZSiP/ w Bolkowie

adres: ul. Niepodległości 17, 59-420 Bolków.

Inspektor ochrony danych:

imię i nazwisko: Henryk Nowak

kontakt: listowny na adres administratora; telefoniczny pod nr  +48757413364,

e-mail: iodo@zsip-bolkow.pl

Cel przetwarzania danych: należyte wykonywanie zadań statutowych przypisanych publicznej placówce oświatowej typu szkoła ponadpodstawowa, dokumentowanie działalności związanej z organizacją i prowadzeniem procesu dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczego placówki, czyli ZSiP w Bolkowie.

Podstawa prawna przetwarzania:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b (wykonanie umowy), lit. c (prawny obowiązek ciążący na Administratorze), lit. f (prawnie uzasadniony interes Administratora), lit. a (zgoda) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 w związku z  przepisami prawa oświatowego, które to określają zadania publicznych placówek oświatowych typu szkoły ponadpodstawowe w celu:

 • Podejmowania działań przed zawarciem umowy, związanych z zawarciem
  i wykonaniem umowy,
 • Dochodzenia roszczeń z tytułu niewłaściwej realizacji umowy,
 • Przesyłania informacji związanych z organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego oraz opiekuńczego; przedstawieniem oferty; przekazaniem wymaganej sprawozdawczości,
 • Prowadzenia księgowości,
 • Dokumentowania szeroko pojętego procesu dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczego,
 • Przesyłania informacji do instytucji, które mają ustawowy obowiązek współpracować z placówką oświatową na etapie organizacji procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego, organizacji egzaminów końcowych procesu dydaktycznego, czyli egzaminów maturalnych i na poszczególne kwalifikacje zawodowe,
 • Przesyłania informacji do innych instytucji i organów państwowych jednoznacznie określonych przepisami ustawowymi, a także do podmiotów wskazanych w formie pisemnego oświadczenia przez osoby, których dane osobowe będą przekazane.

Okres przechowywania danych osobowych

 • Zebrane dane będą przechowywane, w zależności od kategorii danych
  i problematyki, której dotyczą, przez okres określony wytycznymi prawa oświatowego w zakresie organizacji procesu dydaktycznego, wychowawczego
  i opiekuńczego oraz przepisami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, natomiast w pozostałych przypadkach:
 • Przed zawarciem umowy, w okresie jej obowiązywania, a po jej zakończeniu
  w okresie dochodzenia roszczeń,
 • Do ustania potrzeb związanych z prawnie uzasadnionym interesem Administratora,
 • Do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • Przez okres niezbędny dla dokonania rozliczeń stron w zakresie umowy oraz ewentualnych roszczeń związanych z niewykonaniem lub niewystarczająco należytym wykonaniem umowy,
 • Do czasu wycofania zgody.

 

Prawa osoby,  której dotyczą dane osobowe:

Każdy, kogo dane są przetwarzane, posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, zaktualizowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej wcześniej zgody –prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, czyli tzw. prawo do zapomnienia danych, przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonywano na podstawie wcześniejszej zgody przed jej wycofaniem.

Każdemu, kogo dane są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie Państwa danych skutkować będzie, w zależności od obszaru działalności placówki oświatowej, brakiem możliwości uczestniczenia w procesie dydaktyczno- wychowawczym organizowanym przez naszą placówkę lub też brakiem możliwości nawiązania współpracy, wykonywania różnych usług na rzecz placówki oświatowej, brakiem możliwości zawarcia umowy, itp.

Odbiorcy danych:

Odbiorcami danych osobowych są pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie pisemnego upoważnienia, podmioty uprawnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa oświatowego, w zakresie organizacji i prowadzenia działalności statutowej przez placówkę oświatową, a także inne podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie obsługi informatycznej, organizacji przedsięwzięć o charakterze związanym
z procesem kształcenia, jak np. organizacja praktyk zawodowych na terenie kraju
i krajów Unii Europejskiej, wycieczek edukacyjno- krajoznawczych, itp.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych, a także nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

Skip to content