Historia szkoły

Kalendarium Zespołu Szkół Agrobiznesu
im. Wincentego Witosa w Bolkowie

 

Kalendarium opracowano w oparciu o dostępne źródła oraz na podstawie:
– monografii 35- lecia istnienia szkoły mgr Haliny Rakowskiej,
– opracowania własnego mgr. inż. Marka Janasa oraz mgr. inż. Henryka Nowaka.

 

31.08.1962

Zapada decyzja o utworzeniu w Bolkowie Zasadniczej Szkoły Rachunkowości Rolnej.
Decyzję wydały Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu oraz Wydział Rolnictwa i Leśnictwa, Oddział Oświaty Rolniczej.

 

1.09.1962 r.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.
Dyrektorem szkoły został Zbigniew Kuśnierczyk.

 

31.08.1965 r.

Zakończenie pracy przez dyrektora Zbigniewa Kuśnierczyka.

 

01.09.1965 r.

Czesław Górnik zostaje dyrektorem szkoły.

 

31.08.1971 r.

Zakończenie pracy przez dyrektora Czesława Górnika.

 

01.09.1971 r.

Zarządzenie Prezydium Wojewódzkiego Rady Narodowej we Wrocławiu, Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa, Oddziału Oświaty Rolniczej powołujące w tym samym budynku Technikum Rachunkowości Rolnej oraz 2 – letnią Zasadniczą Szkołę Rolniczą.
W Ptaszkowie, koło Kamiennej Góry zostaje otwarta filia 2 – letniej Zasadniczej Szkoły Rolniczej.

 

01.09.1972 r.

Funkcję dyrektora obejmuje Henryk Szymański.
Szkolne mury opuszczają ostatni absolwenci Zasadniczej Szkoły Rachunkowości Rolnej.

 

31.08.1974 r.

Zakończenie pracy przez dyrektora Henryka Szymańskiego.

 

01.09. 1974 r.

Julian Pietroń zostaje dyrektorem szkoły.
Władze miejskie przekazały szkole dodatkowy obiekt – tzw. Dom Wiedzy przy ul. Niepodległości 17, (obecny budynek szkoły).
Powołanie:
3 – letniego Technikum Rolniczego
4 – letniego Technikum Rachunkowości Rolnej.

 

1975

Uroczyste przekazanie szkole sztandaru ufundowanego przez władze miejskie i organizacje państwowe.
Poprzedni budynek szkolny zaadoptowano wyłącznie na internat.

 

1976

Powstaje Średnie Studium Zawodowe na podbudowie Zasadniczej Szkoły Rolniczej.

 

1977

Wszystkie typy szkół łączy jedna nazwa:
Zespół Szkół Rolniczych w Bolkowie.

 

1978

Powstaje filia internatu w Wierzchosławicach.

 

12.05. 1980 r.

Julian Pietroń przestaje być dyrektorem.

 

13.05.1980 r.

Na stanowisko dyrektora powołana zostaje Władysława Szczerbata.

 

06.1980 r.

Szkołę opuszczają ostatni absolwenci Technikum Rachunkowości Rolnej.

 

02.06. 1983 r.

Uroczystość nadania szkole imienia Wincentego Witosa, połączona z odsłonięciem pamiątkowej tablicy na frontowej ścianie budynku szkoły oraz otwarcie Izby Pamięci Patrona.
Od tej chwili nazwa szkoły brzmi: Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Bolkowie.
Tworzyły go:
4-letnie Liceum Ekonomiczne,
3-letnie -Technikum Rolnicze,
5-letnie Technikum Rolnicze,
Zasadnicza Szkoła Rolnicza.

 

31.03. 1985 r

.Odchodzi dyrektor szkoły Władysława Szczerbata.

 

1.04. 1985 r.

Dyrektorem zostaje Bronisława Kaszuba.

 

31.12. 1987 r.

Bronisława Kaszuba przestaje być dyrektorem, przechodzi na emeryturę.

 

01.01.1988

Stanowisko dyrektora obejmuje Marek Janas.

 

1992 r.

.Uruchomienie pierwszej pracowni komputerowej.

 

1993 r.

Uruchomienie kotłowni olejowej w szkole.

 

1994 r.

Remont kapitalny internatu.
Studium Zawodowe na podbudowie Zasadniczej Szkoły Rolniczej zostaje wygaszone.

 

1995 r.

Uruchomienie kotłowni gazowej w internacie.
Uruchomienie drugiej pracowni komputerowej.

 

1997 r.

Uruchomienie pracowni wiejskiego gospodarstwa domowego (wgd) w szkole.

 

1999 r.

Szkoła zmienia profil nauczania. Uchwałą Rady Pedagogicznej zmieniona zostaje jej nazwa na:
Zespół Szkół Agrobiznesu im. Wincentego Witosa w Bolkowie.

 

2002 r.

Uruchomienie Liceum Ogólnokształcącego.

 

2003 r.

Utworzenie szkolnej strony www.
Uruchomienie Technikum Architektury Krajobrazu.
Uruchomienie Multimedialnego Centrum Bibliotecznego.

 

2004 r.

Uruchomienie Szkoły Policealnej- technik informatyk
Remont szkoły: instalacja rynien spustowych; wymiana oświetlenia (wszystkie klasy i pracownie); malowanie pracowni: matematyki, chemii i fizyki, historii, języka polskiego, rachunkowości (dwie); modernizacja archiwum księgowości; remont biur księgowości (wymiana podłogi) i wicedyrektora; wymiana okien w pracowniach: chemii, rachunkowości, matematyki, języka polskiego, języka angielskiego, korytarz I piętro; wymiana okien w szatni; położenie na podłogi wykładzin zmywalnych w 9 klasach.

 

2005 r.

Przekładka dachu na sali gimnastycznej i remont elewacji.
Uruchomienie jednego z pierwszych w kraju ośrodka kształcącego na odległość i przeprowadzenie szkoleń zakończonych uzyskaniem przez uczestników kwalifikacji rolniczych.
Zorganizowanie 4-miesięcznych staży dla absolwentów Technikum Agrobiznesu w rolnictwie na terenie w Szwajcarii w latach 2003-2005 we współpracy ze Związkiem Rolników Kantonu Thurgau.
Zrealizowanie zakupu mikrociągnika wraz z osprzętem oraz oprogramowania komputerowego do projektowania ogrodów, środki finansowe pozyskano z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi-2005
Wyposażenie w dodatkowe stanowiska komputerowe Bibliotecznego Centrum Multimedialnego.

 

lata: 2005-2008

Organizacja cyklu innowacyjnych praktyk zagranicznych dla technika architektury krajobrazu w parku Mużakowskim w Bad Muskau (Niemcy) dla uczniów Technikum Architektury Krajobrazu. Nowatorska koncepcja praktyk uwzględniała najpierw przeszkolenie koordynatorów młodzieżowych, którzy następnie koordynowali praktyki swoich koleżanek i kolegów (kilkuosobowych grup).

 

2006 r.

Wyposażenie pracowni komputerowej w szkole w nowy sprzęt.
Uruchomienie Technikum Hotelarskiego.
Uruchomienie Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

 

2008 r.

Utworzenie Centrum Kształcenia Na Odległość Na Wsiach w Bolkowie, pozyskanie pracowni internetowej na 10 stanowisk z umeblowaniem, oprogramowaniem, rzutnikiem multimedialnym, kserokopiarką,
laptopem. Założenie i rozszerzenie monitoringu w szkole i w Internacie
Zakończenie remontu elewacji i wymianę poszycia dachowego budynku szkolnego. Środki przeznaczyło Starostwo Powiatowe w Jaworze.

 

31.08. 2009 r.

Dyrektor Marek Janas odchodzi na emeryturę.
Nadanie szkole Medalu im. Wincentego Witosa.

 

01.09.2009 r.

Dyrektorem zostaje Joanna Małodzińska.

 

grudzień 2009 r.

Szkoła zostaje doposażona w nowoczesny sprzęt audiowizualny, min. sala matematyki zostaje wyposażona w tablicę interaktywną, sale zajęciowe w zestawy: laptop z rzutnikiem

 

wrzesień 2010 r.

Do użytku uczniów zostaje oddany kompleks przyszkolnych boisk sportowych.

 

I kwartał 2011 r.

Szkolna pracownia komputerowa zostaje wyposażona w nowy sprzęt komputerowy, sala języków obcych w tablicę mutimedialną.

 

maj 2012 r.

Joanna Małodzińska składa rezygnację z pełnienia funkcji dyrektora

 

31.08.2012 r.

Joanna Małodzińska przestaje pełnić funkcję dyrektora.

 

01.09. 2012 r.

Na dyrektora powołano Beatę Zalewską.

Skip to content