REFORMA SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

Spotkanie Wałbrzyskiego Klastra Edukacyjnego

z Wicepremierem Mateuszem Morawieckim i minister Edukacji Anną Zalewską

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna 24 czerwca gościła zacnych gości i było to wiązanez funkcjonowaniem Klastra Edukacyjnego. Zespół Szkół Agrobiznesu w Bolkowie aktywniezaangażował się w ostatnim czasie we współpracę z WSSE Wałbrzych, czego wymierną korzyścią dlaszkoły jest m.in. sponsoring wyposażenia klasopracowni energetyki odnawialnej.

Klaster Edukacyjny to platforma do spotkań szkół zawodowych z pracodawcami i strefa ekonomiczna jest najlepszym miejscem dla tego typu współpracy. Rynek pracy dynamicznie się zmienia, dlatego teżtrzeba dostosowywać kształcenie zawodowe do tych zmian i WSSE w ostatnich miesiącach stała sięliczącym się partnerem dla szkół, ale też dla administracji rządowej, czego dowodem były dwaspotkania z Mister Edukacji w ramach Wałbrzyskiego Klastra Edukacyjnego. Rozwój gospodarki zawsze związany był ściśle z kształceniem wykwalifikowanej kadry pracowników i szkoła średniawydaje się jak najlepszym momentem dla przygotowania młodych ludzi do właściwych branż Motto ZSA Bolków – „Kształcimy zgodnie z potrzebami rynku pracy”, jak najbardziej nawiązuje do kierunku który wybrzmiewa na spotkaniach Klastra. Pracodawcy bardzo mocno podkreślali, że spotykają się często z niedostosowaniem kierunków kształcenia w szkołach zawodowych do ich potrzeb, czego wynikiem jest niestety zasilanie Urzędów Pracy młodymi bezrobotnymi. 5 maja 2016 r. odbyło się spotkanie Klastra w WSSE, którego gościem była Minister Edukacji Pani Anna Zalewska, na którym pracodawcy i szkoły przedstawili swoje postulaty co do możliwych zmian w kształceniu zawodowym, dostosowane do dzisiejszych realiów. Spotkanie było bardzo konstruktywne, gdzie przedstawiciele pracodawców jak i przedstawiciele szkół przedstawiali słabe i mocne strony aktualnej współpracy, co było podstawą do wypracowania konkretnych wniosków, przekazanych z kolei Ministerstwu Edukacji. Pracodawcy mocno podkreślali konieczność większej symbiozy szkół z zakładami pracy, która może obejmować m.in.:

 •  tworzenie klas patronackich,
 •  budowanie linii edukacyjnych w szkole przy właściwych liniach produkcyjnych w firmach,
 •  zwiększenie godzin praktyk zawodowych, gdzie uczeń mógłby poznawać zawód, ale i charakterystykę firmy
 • współudział pracodawców w tworzeniu podstawy programowej i programów nauczania
 • konieczność kształcenia nauczycieli w zakładach pracy

Przedstawiciele pracodawców zwrócili również uwagę na potrzebę kompetencji miękkich, które byłyby kształtowane w szkołach. W pracy jest mocna potrzeba elastyczność, umiejętność pracy w zespole czy kreatywność i to jest zadanie dla szkół, ale możliwe byłyby również odwiedziny pracodawców na lekcjach wychowawczych. Szkoły również przedstawiły swój punkt widzenia, który mocno był związany z potrzebą większej inicjatywy pracodawców w procesie kształcenia praktycznego. Postulaty szkół zawierały się m.in. w:

 • możliwość wyprowadzenia egzaminów zawodowych ze szkół na rzecz tworzenia Centrów Nadawania Kwalifikacji
 • powstanie przewodnika, który wskaże jak zacząć współpracę szkół z pracodawcami
 • zróżnicowanie czasu trwania i organizacji procesu kształcenia szkół zawodowych, szczególnie

Zasadniczej Szkoły Zawodowej, gdzie nauka w niektórych zawodach nie musiałaby trwać trzy

 • potrzeba nadawania wszystkich certyfikatów i uprawnień w szkole potrzebnych później na
 • możliwość czasowego patronatu firmy nad klasą, np. co do jednej kwalifikacji
 • większy udział doradztwa zawodowego
 • potrzebne narzędzia finansowe motywujące pracodawców do aktywnego udziału
  w kształceniu zawodowym
 • nauka kompetencji społecznych już od szkoły podstawowej

Pani Minister po wysłuchaniu postulatów zaproponowała kolejne spotkanie z jej udziałem, na którym przedstawi już konkretne rozwiązania, uwzględniające m.in. postulaty wypracowane przez zespoły robocze Wałbrzyskiego Klastra Edukacyjnego.

Kolejne spotkanie miało miejsce również w WSSE Wałbrzych w ostatnim dniu roku szkolnego 24 czerwca, ale oprócz Minister Edukacji pojawił się również Wicepremier
i Minister Rozwoju Pan

Mateusz Morawiecki. Taki duet mocno podkreślał potrzebę łączenia kształcenia zawodowego z rozwoje gospodarki kraju. Pani Minister zajęła głos jako pierwsza i przedstawiła rozwiązania Ministerstwa Edukacji co do reformy kształcenia zawodowego. Podstawowym celem reformy będzie stopniowe wprowadzanie dualnego systemu kształcenia na wzór innych krajów zachodnich, odpowiadającego potrzebom gospodarki. Priorytetem będzie włączanie pracodawców w tworzenie nowych zawodów i podstaw programowych w ramach branżowych linii. Pracodawcy będą mieli większy wpływ na tworzenie podstaw programowych i programów nauczania oraz na funkcjonowanie centrów kształcenia praktycznego, co będzie wiązało się również w doposażanie tych ośrodków przez przedsiębiorstwa. Pracodawcy będą również mieli możliwość kształcenia uczniów w szkołach i przedsiębiorstwach przez swoich pracowników czy kształcenie nauczycieli kształcenia praktycznego.

Pani Minister przedstawiła fundamenty polskiego modelu kształcenia wzorującego się na niemieckim, w którym uczeń będzie nabywał wiedzę teoretyczną w szkołach lub ośrodkach kształcenia i doskonalenia zawodowego, natomiast praktyczną część będzie zdobywał u pracodawcy, Centrach Kształcenia Praktycznego i warsztatach szkolnych. Nowym rozwiązaniem będzie wprowadzenie II – stopniowej szkoły branżowej, w ramach której będzie możliwość uzyskania kwalifikacji zawodowych, uzyskania matury zawodowej (mniejsza ilość zdawanych przedmiotów), kontynuacji kształcenia w wyższych szkołach zawodowych, a po skończeniu liceum dla dorosłych możliwość kształcenia się na studiach magisterskich. Ważną rolę w kształceniu zawodowym będą odgrywały CKP-y, które mają być zlokalizowane jako jeden ośrodek w każdym powiecie. Centra będą odpowiedzialne za kształcenie praktyczne, organizację egzaminów zawodowych dla uczniów jak i dla dorosłych oraz doradztwo zawodowe i będą ściśle współpracowały z pracodawcami. Jednym z problemów dzisiejszej szkoły zawodowej jest duża ilość egzaminów zawodowych, gdzie jedna sesja egzaminacyjna zachodzi na kolejną i rozwiązaniem tymczasowym od 2017 r. ma być organizacja sesji egzaminacyjnej w okresach wolnych od zajęć edukacyjnych, np. ferie zimowe. Po każdej kwalifikacji ma być egzamin pisemny, a na koniec kształcenia egzamin praktyczny. Docelowo egzaminy zostaną przeniesione do zewnętrznych ośrodków egzaminacyjnych. Finansowanie szkół zawodowych ma być również zróżnicowane i uzależnione od danych zawodów i zapotrzebowania rynku pracy, ale nowością ma być utworzenie Funduszu Rozwoju Edukacji Zawodowej. FREZ ma być zasilany przez Fundusz Pracy, Krajowy Fundusz Szkoleniowy, Spółki Skarbu Państwa i składki od zrzeszonych pracodawców. Proponowane zmiany dążą do systemu dualnego, gdzie 50 % kształcenia zawodowego, będzie kształceniem praktycznym i u pracodawców. Po Pani Minister głos zabrał Wicepremier Morawiecki, który odniósł się do proponowanych zmian w kontekście dynamicznych zamian gospodarczych w naszym kraju i na całym świecie. Niektóre zawody znikają inne się pojawiają i jest potrzeba elastycznego podejścia do kształcenia zawodowego, zarówno przez szkoły jak i pracodawców. Jednym z nowatorskich rozwiązań ma być Korpus Fachowców złożony z emerytowanych i nieaktywnych już zawodowo pracowników przedsiębiorstw oraz szkół. Będą oni mieli wpływ na kształcenie zawodowe, a możliwość korzystania z ich doświadczenia będzie nieoceniona. Proponowane zmiany dają nadzieję, na lepszą organizację kształcenia zawodowego, ale przede wszystkim na bliższą współpracę szkół i przedsiębiorstw. Klaster Edukacyjny jest jedną z form platformy, na której szkoły i pracodawcy mogą dzielić się swoimi bolączkami i wnioskami, a wszystko po to aby młody człowiek miał jak najlepszą szansę na pracę w wymarzonym zawodzie i aby ta praca miała korzystny, realny wpływa na gospodarkę krajową. Cieszymy się zatem, że jako szkoła możemy brać udział w realizacji tych celów w ramach Klastra Edukacyjnego WSSE, a uczniowie Zespołu Szkół Agrobiznesu będą mogli mieć zagwarantowaną możliwość, aby wchodzić na rynek pracy wyposażonymi w wymaganą wiedzę i doświadczenie

Marcin Jankowski

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej

Author

zsabolkow

Zespół Szkół i Placówek im. Wincentego Witosa w Bolkowie.

Comments are closed.
Skip to content